Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
157
Hôm qua:
74
Tuần này:
274
Tháng này:
3267
Tất cả:
275489

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐÔNG KHÊ

Ngày 23/07/2021 00:00:00

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐÔNG KHÊ

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Lê Lệnh Hà

02/7/1972

Chủ tịch UBND

0387360692

Nguyễn Văn Trọng

1984

PCT. UBND

0398923885

Lê Bá Đức

10/011984

PCT. UBND

0984875722

Lê Văn Ngọc

1979

Trưởng công an

0912240472

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

6.

Hoàng Văn Hóa

08/08/1970

VP- TK

0912384287

7.

Lê Thị Thành

15/6/1978

Kế toán NS

0387364017

8.

Nguyễn Văn Chương

15/4/1969

Kế toán NS

0904913214

9.

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

10.

Nguyễn Thị Thúy

10/4/1972

CB tư pháp – HT

0912431255

11.

Nguyễn Thiêm Dũng

05/10/1979

CC. Địa chính NN – XD - MT

0982753246

12.

Trương Thị Thanh

22/3/1985

CC VH - CS

0982537187

13.

Phạm Thị Thùy

17/8/1976

CC Địa chính NN – XD - MT

0705093678

14.

Lê Trọng Bình

30/12/1980

CC VH - XH

0967958111

15.

Nguyễn Quốc Trung

25/11/1991

CC. Kế toán

0974678936

16.

Nguyễn Sỹ Nơi

22/121972

CC. VP – TK

0984646095

17.

Hoàng Văn Hóa

08/08/1970

VP- TK

0912384287

18.

Lê Thị Thành

15/6/1978

Kế toán NS

0387364017

19.

Nguyễn Văn Chương

15/4/1969

Kế toán NS

0904913214

20.

Nguyễn Thị Thúy

10/4/1972

CB tư pháp – HT

0912431255

21.

Nguyễn Thiêm Dũng

05/10/1979

CC. Địa chính NN – XD - MT

0982753246

22.

Trương Thị Thanh

22/3/1985

CC VH - CS

0982537187

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐÔNG KHÊ

Đăng lúc: 23/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐÔNG KHÊ

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Lê Lệnh Hà

02/7/1972

Chủ tịch UBND

0387360692

Nguyễn Văn Trọng

1984

PCT. UBND

0398923885

Lê Bá Đức

10/011984

PCT. UBND

0984875722

Lê Văn Ngọc

1979

Trưởng công an

0912240472

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

6.

Hoàng Văn Hóa

08/08/1970

VP- TK

0912384287

7.

Lê Thị Thành

15/6/1978

Kế toán NS

0387364017

8.

Nguyễn Văn Chương

15/4/1969

Kế toán NS

0904913214

9.

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

10.

Nguyễn Thị Thúy

10/4/1972

CB tư pháp – HT

0912431255

11.

Nguyễn Thiêm Dũng

05/10/1979

CC. Địa chính NN – XD - MT

0982753246

12.

Trương Thị Thanh

22/3/1985

CC VH - CS

0982537187

13.

Phạm Thị Thùy

17/8/1976

CC Địa chính NN – XD - MT

0705093678

14.

Lê Trọng Bình

30/12/1980

CC VH - XH

0967958111

15.

Nguyễn Quốc Trung

25/11/1991

CC. Kế toán

0974678936

16.

Nguyễn Sỹ Nơi

22/121972

CC. VP – TK

0984646095

17.

Hoàng Văn Hóa

08/08/1970

VP- TK

0912384287

18.

Lê Thị Thành

15/6/1978

Kế toán NS

0387364017

19.

Nguyễn Văn Chương

15/4/1969

Kế toán NS

0904913214

20.

Nguyễn Thị Thúy

10/4/1972

CB tư pháp – HT

0912431255

21.

Nguyễn Thiêm Dũng

05/10/1979

CC. Địa chính NN – XD - MT

0982753246

22.

Trương Thị Thanh

22/3/1985

CC VH - CS

0982537187

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội