Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
120
Hôm qua:
122
Tuần này:
666
Tháng này:
2320
Tất cả:
232864
 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG KHÊ

NHIỆM KỲ 2015-2020

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đông Khê, ngày 27 tháng 4 năm 2015

 

      NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2010-2015

 

     Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện, cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tiến bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, công tác văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến quan trọng cả về số lượng và chất lượng, quốc phòng -  an ninh được giữ vững, niềm tin của quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được củng cố và tăng cường, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, Đặc biệt là Đảng bộ và nhân dân ta đã nổ lực phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. tạo ra diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương chúng ta.

          Tuy nhiên Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhưng thiếu bền vững, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; công tác lãnh đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao, sản xuất vụ đông hàng năm không đạt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ, lẻ. Công tác tuyên truyền để nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực, công tác bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang, nghĩa địa trong nhân dân chưa cao. An ninh trật tự có lúc, có nơi diễn biến phức tạp. Một số cán bộ đảng viên, cán bộ công chức có lúc chưa thực sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thái độ phục vụ nhân dân chưa tận tụy, ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm, nói chưa đi đôi với làm.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015 – 2020

A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tranh thủ tối đa cơ hội, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành xã kiểu mẫu và tiệm cận với tiêu chí đô thị loại 5.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

Về kinh tế:

1. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đến năm 2020 đạt 27.960 triệu đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 2.540 tấn.

          3. Diện tích các cây trồng chủ yếu năm 2020 là 160ha.

4. Tổng đàn gia súc, gia cầm  năm 2020 đạt 110 nghìn con trở lên.

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 120 triệu đồng trên năm có nhiều mô hình sản xuất có giá trị sản xuất 350- 500 triệu đồng/ha/năm.

6. Tổng hộ sản xuất kinh doanh cá thể vào năm 2020 đạt 370 hộ.

7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn vào năm 2020 có 35 doanh nghiệp.

8. Số lượng trang trại trên địa bàn vào năm 2020 có 12 trang trại.

9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 12%.

10. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 69,8 triệu đồng.

11. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là 100%.

12. Tỷ lệ đường giao thông đến năm 2020 được cứng hóa 100 %.

Về văn hóa - xã hội:

13. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,57%.

14. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 là 2,98 %.

15. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2020 là 2,08 %.

16. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năn 2020 là 95%

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 100%.

18. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2020 là 98 %.

19. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến năm 2020 là 100 %.

20. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động là 23 %.

21. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 82%.

22. Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm là 500 người.

23. Số lao động xuất khẩu là 250 người.

Về môi trường:

24. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đến năm 2020 là 70%; nước hợp vệ sinh là 30%.

25. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường 100 %.

 Về an ninh trật tự:

26. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 100%

          Về xây dựng Đảng:

 27. Bình quân hàng năm có 80% Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt trong sạch vững mạnh.

28. Bình quân hàng năm kết nạp 5 đảng viên mới.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Về phát triển kinh tế xã hội:

1. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nâng cao tiêu chí  xây dựng nông thôn mới

         Tập trung chỉ đạo phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, giá trị, hiệu quả cao, an toàn; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Có cơ chế chính sách khuyến khích để huy động sức dân tiếp tục bê tông hoá đường giao thông và kênh nội đồng; đồng thời có chính sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Từng bước tạo điều kiện cho nhân dân tích tụ ruộng đất để đầu tư sản xuất tạo ra cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất nông nghiệp.

       2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

       Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển của huyện. Tập trung phát triển công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Đề nghị và phối hợp với các phòng, ban chức năng huyện lập quy hoạch chuyển 25ha đất lúa khu vực đồng Bản thôn 7 sang đất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

       3. Phát triển ngành dịch vụ

       Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại ở chợ Rủn gắn với chuyển đổi mô hình quản lý chợ; phát triển tư thương trên dọc tuyến đường quốc lộ 47, phát triển hợp tác xã dịch vụ cơ giới hóa đồng bộ nhằm phục vụ cho nhu cầu trong sản xuất lúa, phát triển các dịch vụ vận tải.

       4. Đảm bảo thu, chi ngân sách

       Thực hiện thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các khoản thu trên địa bàn xã. Tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh để khai thác, mở rộng nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 12% năm so với dự toán huyện giao.

       5. Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng theo hướng đô thị

       Trên cơ sở quy hoạch của huyện xã Đông Khê trở thành thị trấn vào năm 2025, trước mắt từ nay đến năm 2020 phát triển tiệm cận tiêu chí đô thị loại 5, tập trung chỉ đạo rà soát  chi tiết quy hoạch, xây dựng qui hoạch tổng thể về đất đai giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025, đồng thời có kế hoạch sử dụng quản lý các loại quỹ đất hợp lý có hiệu quả cao. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong xã. đồng thời từng bước đầu tư và thu hút đầu tư hạ tầng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng cơ bản trên địa bàn xã tiệm cận với tiêu chí xã đạt đô thị loại 5 vào năm 2020.

 6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Cũng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng học sinh; đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục; duy trì, nâng cao tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

          Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường các thiết chế văn hoá; xây dựng con người, gia đình, dòng họ, thôn, khu dân cư, ngành đoàn thể kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định.

          Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 95%; duy trì, nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

7. Tăng cường cũng cố an ninh quốc phòng

       Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện, lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng; hoàn thành kế hoạch tuyển quân hàng năm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm; Tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng công an, tổ an ninh trật tự.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền

          Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân; hiệu lực, hiệu quả giám sát của thường trực; nâng cao chất lượng các kỳ họp. UBND xã cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy, HĐND vào thực tiễn, bảo đảm phát triển toàn diện, vững chắc kinh tế - xã hội.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI).

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác tổ chức cán bộ

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí

 Tăng cường công tác Dân vận, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân     

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền; phấn đấu đi đầu trong công tác cải cách hành chính, tài nguyên môi trường; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ thôn trong cộng đồng dân cư.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc tổ chức thực hiện nghị quyết theo chương trình kế hoạch.

UBND tăng cường đổi mới công tác quản lý, điều hành phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thực thi công việc. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ, cải cách hành chính theo mô hình một cửa và một cửa liên thông; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong điều hành và thực thi nhiệm vụ.

3. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò trách nhiệm, chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ, đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội.

Các phong trào của MTTQ và các đoàn thể nhân dân phải hướng mạnh về thôn, xóm và tập trung cao cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương; Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt. Chăm lo giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đoàn viên; Động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và lòng tự tôn pháp luật.

 

 

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội