Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Khê  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Công khai QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đăng lúc: 16:28:49 08/01/2024 (GMT+7)
100%
Print

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐẤT ĐAI
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI NHÁNH văn phòng đăng ký đất đai - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2508/QĐ -STNMT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa)

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Đơn vị, bộ phận giải quyết

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (1.008151);

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

-   Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ký.

-   Cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

14 ngày

Trích lục hoặc trích đo địa chính;

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

2

Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (1.008153);

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận

Bộ phận tiếp

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ

 


 

 

và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

nhận hồ sơ và trả kết quả

 

sơ và hẹn trả kết; hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phân công cho nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

-   Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký văn bản thông báo cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định;

+ Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp;

-  Lập Phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đối với loại tài sản đề nghị chứng nhận quyền sở hữu (nếu có) trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

-  Lâp Phiếu chuyển thông tin địa chính trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký phát hành, gửi cơ quan thuế địa phương nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

-   Trường hợp bên chuyển quyền không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận quyền thì lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định huỷ Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.5 ngày

Thông báo, Phiếu chuyển thông tin địa chính; Phiếu xin ý kiến và hồ sơ.

 

Bước 4

Cơ quan quản lý về xây dựng xem xét hồ sơ, cơ sở pháp lý và có văn bản tham gia ý kiến về chứng nhận tài sản, gửi lại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Cơ quan xây dựng

05 ngày

Văn bản tham gia ý kiến

 

Bước 5

Cơ quan Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định (lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân), chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 01 bản và cho người nộp thuế 01 bản

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo nghĩa vụ tài chính

 

Bước 6

Sau khi người sử dụng đất nộp Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định huỷ Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp giấy chứng nhận gửi Chi

UBND huyện, thị xã, thành phố; Sở Tài

02 ngày

Quyết định; hồ sơ

 


 

 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận quyền

nguyên và Môi trường;

 

 

 

Bước 7

Sau khi có Quyết định hủy Giấy chứng nhận, Nhân viên xử lý hồ sơ lập phiếu trình và dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Phiếu trình; dự thảo Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 8

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ cho nhân viên xử lý hồ sơ.

01 ngày

Phiếu trình; dự thảo Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 9

Sau khi nhận được hồ sơ, Nhân viên xử lý hồ sơ vào số phát hành và gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho hồ gia đình, cá nhân hoặc gửi về UBND cấp xã trả cho hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

0.5 ngày

Giấy chứng nhận

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

20 ngày làm việc

3

Thủ tục: ,                                                 ,                     ,          ,                                                                ,             , '

a)  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (1.008178) '

b)  Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (1.008177);

c)   Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (1.008179).

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết; hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

- Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với đất (xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

06 ngày

Thông báo, Phiếu chuyển thông tin địa chính; Phiếu xin ý kiến và hồ sơ

 


 

 

phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ).

-   Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

-   Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

-   Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định.

-   Lâp Phiếu chuyển thông tin địa chính trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký phát hành, gửi cơ quan thuế địa phương nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 

 

 

 

Bước 4

Cơ quan quản lý về xây dựng xem xét hồ sơ, cơ sở pháp lý và có văn bản tham gia ý kiến về chứng nhận tài sản, gửi lại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

UBND xã; Cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký

05 ngày

Văn bản tham gia ý kiến

 

Bước 5

Cơ quan Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định (lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân), chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 01 bản và cho người nộp thuế 01 bản

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo nghĩa vụ tài chính

 

Bước 6

Sau khi người sử dụng đất chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày

Hồ sơ; Phiếu trình hoặc tờ trình; Dự thảo Giấy chứng nhận

 

Bước 7

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ trình UBND huyện ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Trường hợp thuê đất thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy

Phòng Tài nguyên và Môi trường

3.5 ngày

Tờ trình, Giấy chứng nhận, hồ sơ

 


 

 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Bước 8

Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

02 ngày

Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 9

Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0.5 ngày

Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước

10

Sau khi nhận được hồ sơ nhân viên xử lý hồ sơ vào số phát hành.

+ Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

+ Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

+ Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho hộ gia đình cá nhân hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đổi đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày

Ghi sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Bản chính giấy tờ đã được xác nhận cấp

GCN; Giấy chứng nhận

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

4

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (1.008189).

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý hồ sơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa (đối với trường hợp phải lập Trích lục bản đồ địa chính).

- Thông báo cho bên chuyển quyền sử dụng đất và niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày đối với trường hợp xác nhận vào GCN; 05 ngày đối với

Hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính khu đất (nếu có), thông báo, phiếu chuyển thông tin

 


 

 

quyền đối với trường hợp bên nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền; gửi văn bản đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân

-  Xác định hồ sơ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện.

-    Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

 

trường hợp cấp mới GCN

xác định nghĩa vụ tài chính

 

Bước 4

Cơ quan Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định, chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 01 bản và cho người nộp thuế 01 bản.

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo

 

- Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận:

Bước 5

Sau khi người sử dụng đất chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, nhân viên xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định và Chuyển Giấy chứng nhận đã xác nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho hộ gia đình cá nhân hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đổi đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã. Cụ thể như sau:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 

Phiếu trình, Giấy chứng nhận được xác nhận biến động.

 

- Trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

4.5 ngày

 

- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

0.5 ngày

 

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chông thành của chung vợ và chồng

2.5 ngày

 

- Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận:

Bước 5

Sau khi người sử dụng đất chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm lập Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận trình Lãnh dạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Phiếu trình; dự thảo GCN; hồ sơ

 

Bước 6

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và chuyển hồ sơ về cho nhân viên xử lý hồ sơ.

1.5 ngày

Phiếu trình; Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 7

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

- Thực hiện chỉnh lý,cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu

0.5 ngày

Ghi sổ địa chính, cơ sở dữ liệu đất

 


 

 

địa chính (nếu có);

- Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho hộ gia đình cá nhân hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đổi đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã

 

 

đai (nếu có); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

-   Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp:

+ 12 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

+ 03 ngày làm việc đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

+ 05 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

-    Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15 ngày làm việc

5

Thủ tục: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (1.008155)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao cho nhân viên xử lý

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý có trách nhiệm:

- Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên nhận

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Giấy chứng nhận đã được xác nhận và hồ sơ

 


 

 

góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-   Trường hợp thời điểm hết thời hạn sử dụng đất trùng với thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất nếu người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan nhà nước có tham quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

- Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

-   Trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trả kết quả cho hộ gia đình các nhân hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

 

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

6

Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền s đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (1.0081

đổi tên ử dụng 157)’

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao cho nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hố sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

+ Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày đối với trường hợp xác nhận biến động;

1.5 ngày đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận

Hồ sơ, trích bản đồ hoặc trích đo, Phiếu xin ý kiến, Phiếu chuyển thông tin

 


 

 

theo quy định của pháp luật;

 

 

 

 

Bước 4

Cơ quan quản lý về xây dựng xem xét hồ sơ, cơ sở pháp lý và có văn bản tham gia ý kiến về chứng nhận tài sản, gửi lại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Cơ quan quản lý về xây dựng

05 ngày

Văn bản tham gia ý kiến

 

Bước 5

Cơ quan Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định (lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân), chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 01 bản và người nộp thuế 01 bản

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo

 

- Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp:

Bước 6

Kể từ ngày người sử dụng đất nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định, và tài sản đề nghị chứng nhận quyền sở hữu đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu, nhân viên xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. Chuyển Giấy chứng nhận đã được xác nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trả kết quả cho hộ gia đình các nhân hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Hồ sơ, chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phiếu trình, Giấy chứng nhận đã được xác nhận

 

- Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận:

Bước 6

Kể từ ngày người sử dụng đất nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định, và tài sản đề nghị chứng nhận quyền sở hữu đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu, nhân viên xử lý hồ sơ lập Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày

Hồ sơ, chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phiếu trình; Dự thảo Giấy chứng nhận cấp mới

 

Bước 7

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ về Nhân viên xử lý hồ sơ.

01 ngày

Hồ sơ, Giấy chứng nhận

 

Bước 8

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm cập nhật, chính lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã để trả cho người sử dụng đất.

0.5 ngày

Giấy chứng nhận

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

-   10 ngày làm việc đối với thủ tục ĐKBĐ do đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ

-   15 ngày làm việc đối với thủ tục còn lại


 

7

Thủ tục: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (1.008158)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý có trách nhiệm: Kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 

07 ngày

Sổ địa chính, Sổ mục kê, bản đồ địa chính; Dự thảo nội dung biến động lên Giấy chứng nhận (nếu có)

 

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký xác nhận nội dung biến động lên Giấy chứng nhận đã cấp, chuyển hồ sơ cho Nhân viên xử lý hồ sơ.

01 ngày

Sổ địa chính, Sổ mục kê, bản đồ địa chính; Dự thảo nội dung biến động lên Giấy chứng nhận (nếu có)

 

Bước 5

Nhân viên xử lý hồ sơ trả Giấy chứng nhận cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để trả hồ sơ cho hộ gia đình cá nhân hoặc chuyển về UBND cấp xã nếu hộ gia đình nộp tại UBND cấp xã

01 ngày

GCN đã xác nhận biến động

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

8

Thủ tục: Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh

tế (1.008166)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường .

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy iếp nhận hồ sơ và trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thấm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện gia hạn thì chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để gửi thông tin địa chính cho Cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết, hồ sơ

 

             

 

 

tài chính

 

 

 

 

Bước 3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập phiếu chuyển thông tin gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính

 

Bước 4

Sau khi người sử dụng đất chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1.5 ngày

Hồ sơ; Quyết định; Hợp đồng thuê đất

 

Bước 5

Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Quyết định, Hợp đồng thuê đất theo thẩm quyền. Chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã cấp cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký

UBND cấp huyện

01 ngày

Hồ sơ, Quyết định; Hợp đồng thuê đất.

 

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); chuyển Giấy chứng nhận đã xác nhận biến động cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để trả kết quả cho hộ gia đình cá nhân hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày

Ghi sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Xác nhận đăng ký biến động lên Giấy chứng nhận đã cấp

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

9

Thủ tục: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (1.008167)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ chuyển hồ sơ về UBND cấp xã

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

0.5 ngày

Hồ sơ

 


 

 

 

đất đai

 

 

 

Bước 4

UBND xã kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đã có xác nhận đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

UBND cấp xã

02 ngày

Hồ sơ có xác nhận của UBND cấp xã

 

Bước 5

Nhân viên xử lý hồ sơ thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai dự thảo nội dung đăng ký biến đồng kèm phiếu trình trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận đăng ký biến động vào GCN đã cấp;

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

0.5 ngày

Hồ sơ, Phiếu trình; Giấy chứng nhận đã xác nhận biến động

 

Bước 6

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận đăng ký biến động vào GCN đã cấp; chuyển hồ sơ về cho Nhân Viên xử lý hồ sơ.

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận biến động

 

Bước 7

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhập vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, chuyển Giấy chứng nhận đã xác nhận biến động cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả kết quả hoặc gửi về UBND cấp xã đối với trường hợp nộp tại UBND cấp xã.

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận biến động

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

10

Thủ tục: Tách thửa hoặc hợp thửa đất (1.008169)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

- Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất với thửa đất mới tách, hợp thửa và hồ sơ trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

08 ngày

Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính, Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận được

 

             

 

 

-   Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì nhân viên xử lý hồ sơ thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính chia tách thửa đất và lập bản trích lục thửa đất mới tách theo kết quả đo đạc địa chính để chuyển cho người sử dụng đất thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách:

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

-    Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại.

 

 

cấp mới, Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý, hồ sơ

 

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ký cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ về Nhân viên xử lý hồ sơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày

Phiếu trình; Giấy chứng nhận

 

Bước 5

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhập vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, chuyển Giấy chứng nhận đã xác nhận biến động cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả kết quả hoặc gửi về UBND cấp xã đối với trường hợp nộp tại UBND cấp xã.

1.5 ngày

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

12 ngày làm việc

11

Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (1.008170)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hồ sơ

 


 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm

+ Kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

+ Lập Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

04 ngày (30 ngày đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân cấp đổi đồng loạt GCN)

Hồ sơ, xác nhận vào đơn, Phiếu trình, Dự thảo Giấy

 

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển hồ sơ về Nhân viên xử lý hồ sơ

 

01 ngày (15 ngày đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân cấp đổi đồng loạt GCN)

Hồ sơ, Giấy chứng nhận

 

Bước 5

-   Nhân viên xử lý hồ sơ chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND hoặc UBND cấp huyện; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

-   Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì nhân viên xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký: Thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi, chuyển kết quả cho TTHC cấp huyện

Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

-  Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày (04 ngày đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân cấp đổi đồng loạt GCN)

Giấy chứng nhận, Thông báo

 


 

 

- Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

 

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc (trường hợp cấp đổi đồng loạt là 50 ngày làm việc

12

Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (1.008173)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

-   Trường hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ký Thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

-   Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

+ Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

+ Lập Phiếu trình hoặc tờ trình, trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký, dự thảo nội dung đính chính in trên Giấy chứng nhận hoặc Dự thảo Giấy chứng nhận (đối với trường hợp người sử dụng có đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận);

+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp UBND huyện cấp Giấy chứng nhận hoặc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai đối với trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Sở cấp Giấy chứng nhận.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.5 ngày

Thông báo, Biên bản kết luận,

Phiếu trình hoặc tờ trình, dự thảo GCN, hồ sơ

 

- Trường hợp UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận

Bước 4

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ trình UBND cấp huyện đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Thông báo, Biên bản kết luận, Phiếu trình hoặc Tờ trình, Giấy

 


 

 

 

 

 

chứng nhận được xác nhận đính chính, hồ sơ

 

Bước 5

Lãnh đạo UBND cấp huyện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

UBND cấp huyện

02 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận

 

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để trao cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã nếu hồ sơ tại cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận

 

- Trường hợp Sở Tài nguyền và Môi trường cấp Giấy chứng nhận:

Bước 4

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận (đối với trường hợp được Sở ủy quyền) hoặc lập Phiếu trình trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký chuyển Phòng Pháp chế.

Văn phòng Đăng ký đất đai

2.5 ngày

Thông báo, Biên bản kết luận, Phiếu trình hoặc Tờ trình, Giấy chứng nhận được xác nhận đính chính, hồ sơ

 

Bước 5

Phòng pháp chế chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở hoặc trả lại Văn phòng Đăng ký đất đai nếu có sai sót

Phòng pháp chế

0.5 ngày

Hồ sơ

 

Bước 6

Lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Sở

1.5 ngày

Hồ sơ, Giấy chứng nhận đã xác nhận

 

Bước 7

Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển Giấy chứng nhận đã xác nhận kèm theo hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhân, hồ sơ

 

Bước 8

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để trao cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã nếu hồ sơ tại cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận

 

- Trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận

Bước 4

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận lên GCN đã cấp

Văn phòng Đăng ký đất đai

2.5 ngày

Hồ sơ

 

Bước 5

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển về Nhân viên xử lý hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Hồ sơ, Giấy chứng nhận đã xác nhận

 

Bước 6

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhân, hồ sơ

 

Bước 7

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để trao cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã nếu

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận

 


 

 

hồ sơ tại cấp xã.

đất đai

 

 

 

- Trường hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng có đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận chuyển hồ sơ về nhân viên xử lý hồ sơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4.5 ngày

Hồ sơ, Giấy chứng nhận đã xác nhận hoặc dự thảo GCN mới

 

Bước 5

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để trao cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã nếu hồ sơ tại cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận hoặc GCN mới

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

10 ngày làm việc

13

Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (1.008174)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho nhân viên xử lý

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ kiểm tra hồ sơ, lập Phiếu trình (hoặc tờ trình) kèm theo dự thảo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận chuyển Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được giải quyết theo quy định của pháp luật)

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

5.5 ngày

Phiếu trình hoặc tờ trình, dự thảo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, hồ sơ

 

- Trường hợp UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận

Bước 4

Phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND cấp huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Phòng Tài nguyên và môi trường

04 ngày làm việc

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 5

UBND cấp huyện ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định, chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

UBND cấp huyện

04 ngày làm việc

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận;

 


 

 

 

 

 

hồ sơ

 

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

0.5 ngày

Giấy chứng nhận thu hồi

 

- Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận:

Bước 4

Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ trình Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký (đối với trường hợp được Sở ủy quyền) hoặc lập phiếu trình trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký chuyển hồ sơ cho Phòng Pháp chế

Văn phòng Đăng ký đất đai

4.5 ngày

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 5

Phòng pháp chế chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở hoặc trả lại Văn phòng Đăng ký đất đai nếu có sai sót

Phòng pháp chế

01 ngày

Hồ sơ

 

Bước 6

Lãnh đạo Sở xem xét, ký Quyết định hủy Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 7

Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kèm hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; hồ sơ

 

Bước 8

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

0.5 ngày

Giấy chứng nhận thu hồi

 

- Trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận

Bước 4

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký quyết định huỷ Giấy chứng nhận theo quy định

Văn phòng Đăng ký đất đai

4.5 ngày

Hồ sơ

 

Bước 5

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký quyết định huỷ Giấy chứng nhận theo quy định

Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày

Hồ sơ, Giấy chứng nhận đã xác nhận

 

Bước 6

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhân, hồ sơ

 

Bước 7

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy chứng nhận đã xác nhận

 

- Trường hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký quyết định huỷ Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển hồ sơ về nhân viên xử lý hồ sơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

7.5 ngày

Hồ sơ, Giấy chứng nhận đã xác nhận hoặc dự thảo GCN mới

 

Bước 5

Nhân Viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và

Chi nhánh Văn

01 ngày

Giấy chứng nhận

 


 

 

quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

phòng Đăng ký đất đai

 

đã xác nhận hoặc GCN mới

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

14

Thủ tục: Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (1.008186)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

-    Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ).

-   Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

-   Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định

-   Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật);

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

05 ngày

Hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính khu đất (nếu có), phiếu lấy ý kiến, phiếu chuyển thông tin địa chính

 

Bước 4

Cơ quan quản lý về xây dựng xem xét hồ sơ, cơ sở pháp lý và có văn bản tham gia ý kiến về chứng nhận tài sản, gửi lại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

UBND xã; Cơ quan quản lý

05 ngày

Văn bản

 


 

 

đất đai

nhà nước về xây dựng

 

 

 

Bước 5

Thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định (lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân), chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 01 bản và cho người nộp thuế 01 bản

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo

 

Bước 6

Sau khi người sử dụng đất chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính), đủ điều kiện chứng nhận tài sản nhân viên xử lý hồ sơ lập Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận, hồ sơ

 

Bước 7

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển hồ sơ về nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày

Hồ sơ, Giấy chứng nhận

 

Bước 8

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

+ Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

+ Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định;

+ Phát hành Giấy chứng nhận và trả Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND hoặc UBND cấp huyện trả cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Ghi sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Bản chính giấy tờ đã được xác nhận cấp GCN; Giấy chứng nhận.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

15

Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức

huê trả tiền hàng năm (1.008190)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết, hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử .

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ, hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ kiểm tra, lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; lập trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính khu đất đối với trường hợp thửa đất có biến động (nếu có), gửi kèm hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính (nếu có)

 

             

 

Bước 4

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi nhận được hồ sơ có trách nhiệm:

-   Thẩm tra hồ sơ và điều kiện bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm.

-   Trình UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản tiếp tục thuê đất; Gửi 01 bản cho người sử dụng đất, 01 bản cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

04 ngày

Hồ sơ, Tờ trình, dự thảo quyết định.

 

Bước 5

UBND huyện ký quyết định thu hồi đất của bên bán, bên nhận góp vốn giao cho bên mua, bên góp vốn; hợp đồng thuê đất; chuyển Quyết định, hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

UBND cấp huyện

03 ngày

Hồ sơ, quyết định

 

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đến Cơ quan thuế theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Hồ sơ, phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính

 

Bước 7

Sau khi nhận được thông báo đơn giá thuê đất của cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

-   Trình UBND cấp huyện ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; Thông báo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

-   Chuyển toàn bộ hồ sơ, Giấy chứng nhận, hợp đồng thuê đất, thông báo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Phòng Tài nguyên và Môi trường

04 ngày

Hợp đồng thuê đất, thông báo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

 

Bước 8

Lãnh đạo UBND cấp huyện ký Hợp đồng thuê đất, chuyền hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường để chuyển toàn bộ hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

UBND cấp huyện

02 ngày

Hợp đồng thuê đất

 

Bước 9

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm có trách nhiệm:

-  Gửi hợp đồng thuê đất đến kho bạc nhà nước nơi có đất và cơ quan thuế.

-   Gửi thông báo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đến UBND cấp xã nơi có đất.

-  Cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

-   Chuyển Giấy chứng nhận đã xác nhận hoặc Giấy chứng nhận mới (nếu có), Quyết định, Hợp đồng thuê đất về Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để trả cho người sử dụng đất hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp tại

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Ghi vào sổ địa chính, lập hồ sơ để nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận đã xác nhận hoặc Giấy chứng nhận mới (nếu

 


 

 

UBND cấp xã.

 

 

có)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

16

Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (1.008191)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giao hồ sơ cho nhân viên xử lý.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ, hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

-   Kiểm tra hồ sơ, lập Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận;

-   Trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất khi thực hiện chuyển đổi công ty; chia tách doanh nghiệp; hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

-    Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký và gửi phiếu chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

5 ngày đối với trường hợp xác nhận đăng ký biến động (5 ngày đối với trường hợp cấp mới Gcn)

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính

 

Bước 4

Cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định, chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 01 bản, và người nộp thuế 01 bản.

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo

 

- Trường hợp xác nhận trên Giấy chứng nhận:

Bước 5

Sau khi người sử dụng đất nộp giấy tờ chứng minh đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính theo quy định; nhân viên trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký xác nhận vào Giấy chứng nhận. Chuyển GCN đã xác nhận cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả két quả trao cho người sử dụng đất hoặc gửi về UBND cấp xã đối với trường hợp nộp tại UBND cấp xã

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

04 ngày

Phiếu trinh, Giấy chứng nhận đã được xác nhận nội dung đăng ký biến động

 

- Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận:


 

Bước 5

Sau khi người sử dụng đất nộp giấy tờ chứng minh đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính theo quy định; nhân viên lập Phiếu trình, dự thảo GCN trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày

Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận đề nghị cấp mới, hồ sơ

 

Bước 6

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký GIấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Dự thảo Giấy chứng nhận

 

Bước 7

Nhân viên xử lý hồ sơ phát hành Giấy chứng nhận. Chuyển Giấy chứng nhận mới cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả trao cho người sử dụng đất hoặc gửi về UBND cấp xã đối với trường hợp nộp tại UBND cấp xã

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy chứng nhận

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

17

Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (1.008192)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết; hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phân công cho nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ kiểm tra hồ sơ, lập trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính khu đất đối với trường hợp thửa đất có biến động gửi kèm hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày đối với trường hợp xác nhận biến động; 4 ngày đối với trường hợp cấp mới GCN

Hồ sơ, tríc lục bản đồ địa chính (nếu có)

 

Bước 4

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi nhận được hồ sơ có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ, Trình UBND huyện ban hành quyết định chuyển hình thức. Gửi 01 bản cho người sử dụng đất, 01 bản cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

1.5 ngày

Hồ sơ, dự thảo quyết định

 

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện ký Quyết định chuyển hình thức, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT để chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Ký hợp

UBND cấp huyện

02 ngày

Hồ sơ, quyết định

 

             

 

 

đồng thuê đất

 

 

 

 

Bước 6

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đến Cơ quan thuế theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Hồ sơ, phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính

 

Bước 7

Cơ quan Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính để các bên thực hiện theo quy định (lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân), chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 01 bản và cho người nộp thuế 01 bản

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo

 

Bước 8

Sau khi nhận được thông báo đơn giá thuê đất của cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện ký hợp đồng thuê đất; chuyển toàn bộ hồ sơ, hợp đồng thuê đất, thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1.5 ngày

Hợp đồng thuê đất, thông báo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

 

- Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp:

Bước 9

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:

-  Gửi hợp đồng thuê đất đến kho bạc nhà nước nơi có đất và cơ quan thuế.

-   Gửi thông báo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đến UBND cấp xã nơi có đất.

-   Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp.

-  Cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

-   Chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đã ký xác nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày

Ghi vào sổ địa chính, lập hồ sơ để nhà nước quản lý, Giấy chứng nhận đã ký xác nhận

 

- Tổng thời gian giải quyết TTHC

16 ngày làm việc

- Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận:

Bước 9

Sau khi người sử dụng đất nộp giấy tờ chứng minh đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính theo quy định, ký hợp đồng thuê đất nhân viên xử lý hồ sơ lập phiếu trình, dự thảo GCN trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận đề nghị cấp mới,

 


 

 

 

 

 

hồ sơ

 

Bước

10

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày

Giấy chứng nhận, hồ sơ

 

Bước

11

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:

-  Gửi hợp đồng thuê đất đến kho bạc nhà nước nơi có đất và cơ quan thuế.

-   Gửi thông báo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đến UBND cấp xã nơi có đất;

-  Vào số phát hành Giấy chứng nhận

-  Cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

-    Chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận mới cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày

Ghi vào sổ địa chính, lập hồ sơ để nhà nước quản lý, Giấy chứng nhận

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

18

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (1.008193)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phân công cho nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

+ Kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời dự thảo GCN hoặc Trang bổ sung trình ký cấp lại theo quy định + Chuyển hồ sơ, trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

06 ngày

Trích lục bản đồ, Trang bổ sung, Phiếu trình, dự thảo Giấy chứng nhận, hồ sơ

 

Bước 4

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Giấy chứng nhận hoặc tờ trình, hồ sơ

 

Bước 5

Sau ngày ký Giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có

Chi nhánh Văn

01 ngày

Giấy chứng nhận

 

             

 

 

trách nhiệm:

+ Vào số phát hành

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

19

Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có t

lẩm quyền (1.008194)

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hồ sơ

 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phân công cho nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

-  Kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết;

-    Xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận;

-  Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

-   Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

09 ngày

Giấy chứng nhận

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

20

Thủ tục:                                           ,                      ,           ,                                                                 ,           ,

a)   Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất (THA-289705);

b)  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn (THA-289706).

Bước 1

Viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

0.5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hồ sơ

 


 

Bước 2

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phân công cho nhân viên xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày

Giấy bàn giao hồ sơ; hồ sơ

 

Bước 3

Nhân viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết), trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký phiếu chuyển thông tin địa chính gửi có quan thuế

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

05 ngày

Phiếu trình, Dự thảo Giấy chứng nhận; Biên bản kiểm tra thực địa (nếu có), phiếu chuyển thông tin; hồ sơ

 

Bước 4

Cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, chuyển 01 bản cho người sử dụng đất và 01 bản cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa

Cơ quan thuế

05 ngày

Thông báo

 

Bước 5

Sau người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính thì lập phiếu trình hoặc Tờ trình và dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

06 ngày

Phiếu trình hoặc Tờ trình, dự thảo Giấy chứng nhận, hồ sở

 

Bước 6

UBND huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận theo quy định, chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

UBND cấp huyện

02 ngày

Giấy chứng nhận và hồ sơ

 

Bước 7

Nhân viên xử lý hồ sơ chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND hoặc UBND cấp huyện; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa

01 ngày

Giấy chứng nhận

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

Ghi chú: Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Quy chế này được tăng thêm 10 ngày. 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
286233

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289